Αναζήτηση

Πολιτική Ποιότητας

 • Μια Εταιρία ενός μεγάλου Ομίλου, η οποία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στον κλάδο Βοηθείας και το διεθνές της δίκτυο, εξασφαλίζει συνεχώς τον ηγετικό της ρόλο στην Ελλάδα
 • Μια Εταιρία με ανθρώπινο πρόσωπο, που δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και παρέχει προστιθέμενη αξία στους εταιρικούς της πελάτες, που την προτιμούν και την εμπιστεύονται για τον επαγγελματισμό, την ποιότητα υπηρεσιών, το κύρος, την αξιοπιστία, τα ανταγωνιστικά της προϊόντα, την εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και το ανταγωνιστικό της κόστος
 • Μια Εταιρία που εμπνέει τους ανθρώπους της και τους παρέχει δίκαιες αμοιβές, συνεχή εκπαίδευση, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, αξιοκρατικό κλίμα, αναγνώριση και ευχάριστο περιβάλλον
 • Μια Εταιρία που θα εξασφαλίζει υψηλή κερδοφορία για τους μετόχους της, θα δημιουργεί πραγματικές αξίες, θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας και θα διασφαλίζει την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών, των εργαζομένων και των μετόχων της

Ειδικότερα, η Διοίκηση της Ιnter Partner Assistance στοχεύοντας στην υλοποίηση των παραπάνω καθιέρωσε την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, βάσει των απαιτήσεων του προτύπου εν ΙSO 9001:2008, για την άριστη παροχή υπηρεσιών στους τομείς:

Παροχής οδικής βοήθειας, τεχνικής βοήθειας, lifestyle, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και υποστηρικτικές διαδικασίες

Η Ιnter Partner Assistance μέσω της Πολιτικής της για την Ποιότητα δεσμεύεται για:

 • την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και προσδοκίες του πελάτη
 • την ανασκόπηση των απαιτήσεων των πελατών και την παρακολούθηση των αναδυόμενων αναγκών μέσω της συνεχούς δημιουργίας καινούργιων προϊόντων, εφαρμογής νέων τρόπων παροχής της υπηρεσίας και καινοτόμων συστημάτων υποστήριξης
 • την τήρηση όλων των Νομοθετικών της υποχρεώσεων
 • την αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων της και των συνεργατών της
 • τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας
 • τον καθορισμό στόχων Ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • την εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εγγυάται την παραγωγικότητα την ασφάλεια και την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων της
 • τη δέσμευση στην Τήρηση του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς και κριτήρια που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας
 • τη διασφάλιση της εχεμύθειας του προσωπικού και των συνεργατών της Εταιρίας, καθώς και την ασφάλεια δεδομένων και στοιχείων των πελατών της
 • την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος με σεβασμό στις Εταιρικές, κοινωνικές και ηθικές αξίες διασφαλίζοντας το Εταιρικό και Κοινωνικός όφελος
 • τη διαχείριση των παραπάνω προτεραιοτήτων μέσα σε ένα πλαίσιο που εγγυάται την οικονομική απόδοση της επιχείρησης
 • τη διάθεση της παρούσας πολιτικής για την ποιότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο

Οι παραπάνω αρχές επιτυγχάνονται μέσα από:

 • το συνεχή έλεγχο και την τακτική ανασκόπηση και συνεπώς βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας ως προς την αποτελεσματικότητα και επάρκεια του
 • τη συλλογή στοιχείων, που μετά από επεξεργασία τεκμηριώνουν το βαθμό της ικανοποίησής των πελατών από την εταιρεία
 • τη συνεχή μέτρηση και παρακολούθηση των δεικτών ικανοποίησης (ΚΡΙ’s) και αποδοτικότητας και τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων
 • τη διασφάλιση επιλογής προσωπικού και συνεργατών με αποδεδειγμένα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια επιλογής
 • τη συνεχή αξιολόγηση και συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών
 • την παροχή συνεχούς πληροφόρησης και ανατροφοδότησης σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας
 • τη διαρκή διαχείριση των παραπόνων – υποδείξεων, που συσχετίζονται με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της εταιρείας
 • τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, θεωρώντας τα παράπονα πελατών, τις αστοχίες, τα οποιαδήποτε προβλήματα και αδυναμίες της εταιρείας ως ευκαιρίες για τη βελτίωσή της

Δημήτρης Κωνσταντίνου

Διευθύνων Σύμβουλος

Copyright © Inter Partner Assistance Greece 2010 - Αρχική | Sitemap